Family Protection Order

Famili Protection Loa I givim pawa long kot blong mekem ol protection oda, blong Protectem ol victim blong Domestic violence.
Famili protection Loa I i kivim 2 kaen protection oda. I gat Temporary protection oda mo famili protection oda.
Famili protection oda hemi taem we I gat wan application blong wan protection oda follem seksen 28. Kot I save mekem wan protection oda akensem wan diffenden sapos kot I I luk se diffenden ya I bin mekem wan action blong domestic violence long complainant mo diffenden ya bambae I save mekem wan fasin blong domestic violence long complainant.

Temporary Protection Oda hemi wa oda we wan victim blong Domestic violence I save aplae blong wan authorized pesen I save kivim wan temporary protection anytime sapos hemi staisfae se victim blong domestic violence I kasem wan rabis kil long bodi blong hem mo bae hemi no save karem wan famili protection oda from magistrate I no stap kolosap,

Wetem tufala kaen blong protection oda ia polis hemi finem aot se plante victim we oli kam karem family protection oda oli stap usem oda ia blong finem ol narafala partner blong olgeta blong ko stap wetem mo spoilem home mo mekem pikinini I kam victim.

Polis hemi kamaot bakeken blong letem public I save se Famili protection Oda hemi wan oda we court I kivim blong Protectem victim long fasin blong domestic violence we hemi stap karem long defendant be hemi no blong yu olsem wan victim yu karem olsem wan Janis blong yu ko stap wetem wan narafala partner blong yu mo mekem family blong yu I kam victim.
Lo semak taem , polis hemi stap advisem any one we hemi gat wan semak case olsem blong kam long polis or ko long court blong oli save helpem yu .

Police non-emergency:

Port Vila 22 222

Santo 36 222

Contact Us